Læsning del 1

Naaede de færgen?

Skrevet af Johannes V. Jensen

Paa Landevejen mellem Middelfart og Odense racede en Motorcykle, en Maskine med stor Boring og fri Basunudblæsning, et langt, i alle Regnbuens Farver anløbet Kobberrør liggende bag ud i stedet for Lydpotte, det gav et dybt Drøn, som et Bombeslag, for hver Eksplosion, naar Motoren gik smaat, men naar Maskinen kom op paa Hastigheder over 60 Kilometer smeltede Eksplosionerne og Tonen fra Røret, hvor Metallet kom i Svingninger, sammen til en høj brølende Node, en Lyd som hensætter andre Vejfarende i hovedrystende Indignation, men som Motorcyklisten elsker som sin egen Livsnerve; som bekendt er der stor Forskel paa aat være Offer for øredøvende Støj og saa selv at fremkalde den.
Maskinen var oppe i højt Register hele Tiden, for Vejen fra Middelfart til Odense er bred, lige og banet, og man skulde naa Færgen.
Det var Sophus Hansen, som havde været en rask Tur i Jylland, paa Vej hjem mod København; bag paa Elvira. Da de ikke hed andet i daglig Tale end Sophus og Vira skal de ikke hedde andet heller her. Vira sad med lange spidse Ben nedenud af Støvfrakken og en lille sød Læderhjelm paa Hovedet, lidt højere paa Bagsædet end Sophus, med Hovedet hældet til Siden bag hans Skulder for at se frem, Sophus styrede, bøjet forover og kort i Halsen, støt lurende paa hvad Vejen vilde bringe. Det var en ganske tidlig Sommermorgen, til at begynde med endnu med lidt Taage og kort Synsfelt, saa der skulde passes paa. Fyn laa badet i Dug, med skimlede Haver og Hegn, Vejen let dugslaaet, men ikke nok til at binde Støvet, hist og her var der kørt frisk Sand paa, svigefuldt, Baghjulet fedtede mere end een Gang, der maatte styres og balanceres paa et Haar.
Ikke desto mindre indlod Sophus sig paa en Smule Kapkørsel, naar det var at faa. Lejligheden tilbød sig ikke let, han smurte paa Forhaand fra alt, kun undtagelsesvis kunde han komme op paa Siden af en Motorcykle af hans egne Dimensioner som bød ham Kamp, og det blev da Vejen og udspekuleret Kørsel, samt et Spørgsmaal om hvor meget Gas Modstanderen turde give, der blev det afgørende; Sophus gav Gas i Bunde ved slige Lejligheder.
Hvad angaar tilladt Kørsel, saa var det jo ikke i Byerne eller paa Steder hvor Kontrol kunde ventes Sophus lod staa til; at hans Hastigheder røbes her kan heller ikke gøre ham noget nu, han er, som det vil fremgaa af det følgende, hævet over Regnskab for hvad Speedometret viste.
To-tre Vogne havde været med samme Færge fra Jylland til Fyn og havde haft et Forspring fordi de kom først fra Borde, de to lagde Sophus bag sig straks udenfor Byen, et Par Fordkasser; den tredje, en lille rødlakeret Afag, som han havde lagt Mærke til paa Færgen, saa han indtil videre ikke noget til.
Sophus og Vira vilde naa første Færge fra Nyborg; det lod sig gøre, regnet ud paa Minutter, hvis ellers Motoren blev ved at gaa som den gik. Derfor var Maskinen saa høj i Tonen, og Fyn saa stribet. Vira sad tryg bagpaa, Sophus sad saa nær som muligt, med et Ben paa hver Side af ham som en Tang hvormed hun holdt sig fast; de smaa kritiske Situationer som Sophus klarede undervejs var hun fuldkommen lykkelig Uviden om: et Bondekøretøj som uden at række Haanden ud pludselig og uventet svingede ind paa en Sidevej, tilvenstre, lige som Sophus lavede sig til at passere ham, en Forbrydelse, oplagt Mord af Idioten, men Sophus havde altid en Mistro paa Forhaande til ethvert Hestekøretøj og skrabede udenom med en rask Manøvre, en Beslutning som beroede paa ren genial Gætning, om at sætte Farten ned var der ikke Tale i det afgørende Øjeblik; Kuskens og hans Øjne mødtes et Sekund, og Sophus rystede langsomt paa Hovedet ad ham, medlidende, et Udtryk for Sorg over Mandens Aandsevner og Moral, men bagefter gik Hjertet haardt, og Sophus følte en forbigaaende Svaghed, som fik Luft i et Suk, der havde ikke været meget der skilte ham fra at dundre med ti Miles Fart ind i Bredsiden af den elendige Møgvogn; Vira anede Ingenting.
Albani Kirketaarn synede allerede et Par Mil fra Odense for Enden af den snorlige Vej, Sophus gik i lange Buer udenom det ene Automobil efter det andet, et Hvilepunkt bagved dem til han bøjet sig frem og overset Vejen, om den var klar for modgaaende Vogne, og om der var Plads, saa Spjældet aabent og frem i en Bue foran, og det var ikke længe Automobilet havde hans støv i Øjnene!
Kort før Odense indhentede han den lille røde Afag – det maate man sige, han kørte skarpt, Sophus lagde sig op bagved ham og læste paa Speedometret, ja han gik, uden at det synede paa ham bagfra, sine 70 kilometer. Sophus passerede ham kort før Odense og gav i Forbifarten Føreren et Blik, det var en Mand formummet i store mørke Automobilbriller, han smilte umærkeligt, idet Parret paa Motorcyklen susede forbi.
Gennem Odense kørte Sophus skinhelligt, med vældige aabne Drøn af Udblæsningen i Gaderne, de faa lovbefalede Kilometer i Timen man maa, han for vild, som man altid gør det i de indviklede Provinsbyer, og svor; da han kom ud paa fri Vej igen laa Afagvognen paany foran, Sophus saa paa Uret, et Kvarter opsparet, Afagmanden skulde aabentbart ogsaa til Nyborg, al Grund til at snakke med ham! Men Sophus var i Tvivl om sin Benzinbeholdning og svingede ind ved første Tank han saa, et rødt Postament ligesom en Mand i Harnisk ved en Smedje. Mens Benzinen blev fyldt paa veksledes nogle ord med Betjeningen, en ung, landlig Mekaniker, og Vira hørte de to Oliesmurte drøfte Mærker, indviede, kølige Bemærkninger: den maskine Sophus kørte, om dens Fortrin kunde der jo ikke være Tvivl; men ellers var der jo den lille encylindrede K.G.W., som gjorde sig bemærket paa Motorbanen … saa, med et Nik, kørte Sophus.
Afag’en indhentede han lige saa længe efter som det havde taget at fylde Benzin, men det var haard Kørsel, for han skulde køre hurtigere end den til han naaede den. Han tudede, og Føreren foran vendte sig om…..

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s